Belajar akhlak dari generasi salaf, generasi terbaik yang dimilki ummat ini

Total Tayangan Halaman

Sabtu, 19 Maret 2011

Hudzaifah al Yaman

Biasanya dipanggil Abu Abdullah. Nama lengkapnya Khuzaifah bin Hasal bin Jabir bin al-‘Absy. Ayahnya, al-Yaman, berasal dari Mekkah dari bani ‘Abs hanya saja ayahnya itu dimusuhi di kaumnya. Akhirnya pindah ke Yastrib (Madinah). Di sana ayahnya bergabung dengan bani Abdul Asyhal dan menikah dengan bani itu. Dari sanalah lahir Khuzaifah. Setelah itu tidak lagi ada halangan bagi ayahnya untuk pulang pergi antara Mekkah-Yastrib. Setelah cahaya Islam menembus ke Jazirah Arab, beliau diantara bani ‘Abs yang berikrar ikut ajaran Islam yaitu sebelum berhijrah ke Madinah.

Beliau terdidik di rumah muslim dimana kedua orang tuanya termasuk orang-orang pertama yang meyakini ajaran Islam. Kerinduan beliau untuk berjumpa dengan Rasulullah semakin kuat. Maklum saja, dulu waktu masih bayi Rasulullah lah yang memberi celak di matanya. Sejak dirinya meyakini ajaran Islam, beliau selalu mengikuti dan mencari berita tentang Rasulullah. Beliau pergi ke Mekkah untuk bertemu Rasulullah. Setelah bertemu Rasulullah, beliau bertanya; “ Wahai Rasul, apakah saya termasuk muhajirin atau anshor?” Rasul menjawab; “Sekiranya kamu mau muhajirin ya silahkan, mau jadi anshor juga silahkan. Terserah kamu. Mana yang kamu sukai.” Beliau berkata; “Kalau begitu saya anshor, wahai Rasul.”
Suatu hari beliau berkata; “Orang-orang selalu bertanya (Rasulullah) tentang kebaikan, tapi saya bertanya tentang keburukan karena takut akan menimpa diriku.” Beliau bertanya kepada Rasulullah; “Wahai Rasul, mulutku adalah jalan bagi keluargaku dan saya takut membawaku ke neraka sebab mulut?” Rasulullah balik bertanya; “Apakah kamu tidak membaca istighfar?” “Dalam sehari saya membaca memohon ampun kepada Allah (istighfar) seratus kali” jawab beliau.
Beliau adalah seorang yang benci dengan kemunafikan hingga ucapan pertama yang keluar dari mulutnya ketika berbicara kepada penduduk Madain pada waktu menjadi wali kota itu adalah “Jauhkan kalian dari prilaku-prilaku fitnah.” Penduduk itu bertanya; “apa itu prilaku-prilaku fitnah wahai Abu Abdullah?” beliau menjawab; “Pintu para amir (penguasa); seseorang dari kalian masuk menjumpai amir kemudian meyakinkan dia dengan kebohongan dan memuji dengan apa yang tidak semestinya.”
Pada masa Umar bin Khottob, beliau diberi kekuasaan untuk menjadi penguasa Madain di Persia. Kebiasaan Umar jika ingin memerintahkan orang beliau menulis dengan kalimat “saya telah mengutus si Fulan dan saya perintahkan untuk ini dan itu”. Ketika beliau berkuasa, beliau gunakan kalimat dalam suratnya itu “Tolong kalian taati dia dan dengarkan ucapannya dan berikan apa yang dia minta.”
Pada waktu perang Ahzab, Rasulullah memilih beliau sebagai pembawa berita dari Quraisy. Beliau pernah diperintahkan Rasulullah untuk menerobos ke barak orang Quraisy yang menentang Rasul pada waktu malam yang dingin dan mencekam. Kemudian beliau duduk hingga hembusan angin kencang itu mematikan lampu. Abu Sufyan berkata; “Silahkan tiap orang mengenali siapa orang yang disampingnya.” Waktu itu Abu Sufyan adalah orang yang menentang Rasulullah dan gembong kelompok orang musyrik. Beliau lah orang pertama yang bertanya siapa yang disampingnya. Misinya berhasil. Dirinya merasa tenang hingga pasukan Abu Sufyan itu berpencar. Tapi beliau tidak membunuh Abu Sufyan mengikut perintah Rasulullah.
Ketika perang Nahawan, beliau adalah wakil utama an-Nu’man bin Muqrin dan orang yang mengambil bendera umat Islam ketika an-Nu’man terbunuh. Hingga akhirnya perang itu dimenangkan oleh umat Islam pada tahun 22 Hijriah. Selama hidupnya beliau pernah mentaklukan Dinawar, Mahsandan, Hamzan dan Ray (kota-kota besar di Persia). Beliau memilih Kuffah untuk dijadikan kota baru bagi umat Islam di negeri Persia (Iran) dan Irak. Diantara usaha dan sumbangan beliau dalam rangka tegaknya ajaran Islam adalah usulan untuk menyatukan umat dengan satu mushaf setelah mereka saling bercerai-berai.
Pada tahun 36 Hijriah, beliau merasakan sakitnya begitu berat. Sebagian para sahabat menjengguk beliau di tengah malam. Beliau bertanya; “Pukul berapa sekarang?” mereka menjawab; “Mendekati subuh.” Beliau berkata; “Aku berlindung kepada Allah dari waktu subuh yang mengantarkan diriku ke neraka. Aku berlindung kepada Allah dari waktu subuh yang mengantarkan diriku ke neraka..” Setelah itu beliau bertanya lagi; “Apakah kalian membawa kain kafan?” Mereka menjawab; “Iya.” Beliau berkata; “Jangan kalian terlalu bermewah-mewah dengan kain kaffan. Sekiranya ada kebaikan dariku di sisi Allah niscaya akan diganti dengan yang lebih baik. Sekiranya tidak ada kebaikan dariku niscaya akan terambil dariku… Kemudian setelah itu beliau berdo’a “Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku lebih senang hidup miskin daripada kaya, aku lebih senang kesederhanaan daripada kehormatan dan kematian daripada kehidupan.” Hingga ruhnya diambil oleh malaikat. “Selamat datang kematian, seorang yang mencinta datang dengan kerinduan, tidak akan bahagia orang yang menyesal. Itulah akhir hayatnya.

Abdullah bin Jahsy

Nama lengkapnya Abdullah bin Jahsy bin Riab bin Ya’mur al-Asdy. Biasa dipanggil Abu Muhammad. Ibunya bernama Umaimah binti Abdul Mutholib bin Hasyim. Pamannya bernama Hamzah bin Abdul Mutholib bin Hasyim. Adik perempuannya adalah Sayedah Zaenab binti Jahsy, istri Rasulullah.
Sejarah keislamannya, beliau termasuk orang yang masuk Islam pada awal-awal munculnya Islam. Tepatnya, sebelum Rasulullah masuk ke rumah al-Arqom bin ar-Qom. Selama berjuang bersama Rasulullah dalam memperjuang ajaran Islam, beliau pernah ikut berhijrah ke Habasyhah kedua. Begitu juga ketika terjadi peperangan dengan orang kafir yang tidak diikuti Rasulullah, beliau pernah menjadi panglima perang. Beliau orang pertama yang dikenal dengan nama Amir al-Mukminin ketika terjadi peperangan di Nakhlah (Rasulullah tidak ikut berperang).
Pada waktu terjadi perang Uhud, beliau berdo’a: “Ya Allah kami akan menghadapi musuh besok, dan saya berjanji kepada Engkau, mereka tidak akan membunuhku, merobek perutku, dan memcelakkan aku. Sekiranya Engkau bertanya padaku untuk siapa kamu berperang? Saya jawab demi Engkau.” Besoknya beliau pun bertemu dengan musuh-musuh Islam. Beliau pun berperang mati-matian hingga akhirnya gugur dibunuh oleh Abu al-Hakam bin al-Akhnas bin Syariq pada tahun 3 Hijriah. Ketika wafat beliau berumur kurang lebih 47 tahun. Mayatnya dikuburkan dengan pamannya, Hamzah.

Abu Ayyub al Anshory

Beliau bernama Kholid bin Zaid bin Kalib bin Tsa’labah. Biasanya dipanggil Abu Ayyub. Pada waktu terjadi peristiwa pembaiatan kepada Rasulullah di Aqobah ke dua, beliau termasuk tujuh puluh orang yang ikut sumpah setia.
Pada waktu Rasulullah perintahkan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah, rumah beliau lah yang pertama kali disinggahi Rasulullah. Kebetulan ketika Rasulullah sampai di Madinah bersama umat Islam, onta Rasulullah berhenti di depan rumahnya. Rasulullah singgah di bawah, sementara Abu Ayyub di lonteng atas. Tapi kemudian, beliau meminta Rasulullah untuk singgah di atas. Akhirnya permintaannya itu dikabulkan Rasulullah.
Beliau adalah sosok muslim pemberani, penyabar, takwa, senang berjihad dan perang di jalan Allah. Selama hidup bersama Rasulullah, beliau pernah dikenalkan dengan Mush’ab bin ‘Umair dan ikut dalam perang Badr. Dan hampir semua peperangan beliau ikuti.
Pada Rasulullah makan, beliau selalu mengambil bekas makanan yang menempel di jari-jari Rasulullah. Kemudian jari-jari tangganya ditempelkan dengan jari-jari Rasulullah.
Ketika terjadi perselisihan antar Ali dengan Muawwiyah, beliau ikut dalam kelompok Ali. Suatu hari beliau bersama Ali berperang melawan Muawwiyah. Beliau kemudian bergerak bersama tentara lain menuju ke Qostantinopel hingga akhirnya gugur di medan pertempuran itu. Sebelum wafatnya, beliau meminta kepada Yazid bin Muawwiyah agar kuburannya di dalam tanah Rum. Kemudian umat Islam melanjutkan peperangan itu hingga Rum dapat ditaklukan. Beliau wafat pada tahun lima dua Hijriah.
Selama hidupnya, beliau pernah meriwayatkan seratus lima puluh lima hadits. Diceritakan bahwa orang-orang Rum mengunjungi kuburan beliau, mereka melakukan sholat minta hujan ketika terjadi paceklik.

Anas bin Nadhar

Beliau adalah saudaranya Anas bin Malik, seorang sahabat yang pernah didoakan Rasulullah dan dikabulkan Allah. “Ya Allah berilah rizki berupa harta dan keturunan. Dan berkahilah” itu lah doa Rasulullah untuk Anas bin Malik. Saudara perempuannya Haritsah bin Saroqoh seorang syahid yang pernah diberitakan Rasulullah bahwa dia akan masuk surga Firdaus yang paling tinggi.
Pada waktu terjadi perang Badr, beliau tidak ikut berperang karena terkena sakit keras. Suatu hari beliau berkata kepada Rasulullah; “Wahai Rasulullah, saya tidak ikut dalam perang Badr, perang yang pertama dimana Engaku berperang melawan orang musyrik. Demi Allah sekiranya Allah memberikan aku kesempatan untuk ikut berperang melawan orang musyrik niscaya Allah akan melihat apa yang saya perbuat.”
Ketika terdengar kabar bahwa Rasulullah terbunuh pada waktu perang Uhud, beliau dengan lantang berkata kepada kawan-kawannya; “Apa yang kalian perbuat setelah kematiannya. Silahkan kalian meninggal seperti beliau. Kemudian berkata lagi; “Wahai kaum ku, sekiranya Muhammad mati, maka Tuhannya Muhammad tidak akan mati.” Pada waktu orang-orang muncul dalam perang Uhud, beliau berdo’a: “Ya Allah, saya lepas dari apa yang diperbuat orang-orang musyrik dan saya meminta maaf atas apa yang diperbuat orang-orang muslim.” Setelah itu beliau berjalan membawa pedangnya. Tiba-tiba terjumpa dengan Sa’ad bin Mu’adh, beliau berkata;”Wahai Sa’ad, demi jiwaku yang ditangan-Nya, sungguh aku mencium bau surga di perang Uhud. Inilah bau surga!!.
Beliau mati syahid pada perang Uhud. Di tubuhnya terdapat delapan puluh luka; pukulan, pedang, tusukan, lemparan dan tembusan anak panah.
Menurut suatu riwayat, bahwa firman Allah; “Diantara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang yakin dengan apa yag dijanjikan Allah…(al-Ahzab), turun sebagai jawaban atas kegigihan beliau.

Abu Thalhah

Beliau lahir di Madinah, tiga puluh enam tahun sebelum Hijriah. Nama lengkapnya Zaid bin Sahal bin al-Aswad al-Anshory. Istrinya bernama Ummu Salim binti Mulhan, seorang sahabat dari wanita yang terkenal. Dari pernikahannya lahir Abdullah dan Abu ‘Umair.
Pada masa jahiliyah beliau terkenal sebagai pemanah yang handal dan pemberani. Begitu juga ketika dirinya masuk Islam. Beliau masih mahir dalam hal memanah. Apalagi beliau termasuk orang terkaya dari kaum Anshor.
Kononnya, harta yang paling disayangi adalah kebun yang berada di depan Masjid dimana Rasulullah selalu minum airnya. Pada waku turun firman Allah; “Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang melimpah hingga berani mensedekahkan apa yang paling kalian cintai..(QS.Ali Imran;29). Setelah itu beliau percaya dengan firman Allah tersebut. Akhirnya meminta kepada Rasulullah untuk membaginya kepada siapa saja. Rasulullah menyuruh beliau agar dibagikan kepada keluarga dekatnya. Beliau menjawab; “Wah, itu adalah harta yang menguntungkan.” Kemudian beliau pun membaginya kepada keluarga dekatnya. Pada waktu terjadi perang beliau mengangkat dadanya untuk melindungi Rasulullah dari serangan anak panah.
Pada waktu perang Khaibar, beliau pernah membonceng Rasulullah. Mengenai pribadinya Rasulullah pernah berkata; “Sungguh suara Abu Tholhah dalam tentara jauh lebih baik daripadan seribu orang.” Perang Hunain memberikan pengalaman tersendiri. Ketika itu Rasulullah membuat sayembara. “Barangsiapa mampu membunuh musuh, dia berhak mengambil apa-apa darinya” begitu kata Rasulullah. Mendengar berita itu, Abu Tholhah bergegas mengambil pedang. Akhirnya beliau dapat membunuh dua puluh orang dan memenangi sayembara itu.
Diceritakan Anas bin Malik bahwa anak Tholhah meninggal. Anak itu adalah hasil perkawinannya dengan Ummu Salim. Istrinya berkata kepada keluarganya; “Jangan kalian beritahu Abu Tholhah(tentang kematian anaknya). Biar aku sendiri yang beritahu nanti.” Tak lama kemudian, beliau datang. Ketika datang malam, istrinya mendekat. Beliau pun makan dan minum. Istrinya pun berbuat hal-hal yang menarik baginya yang belum pernah diperbuat sebelumnya. Setelah Abu Tholhah sudah agak kenyang dan sedikit tenang. Istri berkata; “Wahai Abu Tholhah, bagaimana pendapatmu sekiranya suatu kaum meminjam sesuatu dari orang lain, kemudian orang itu meminta kembali apa yang dipinjam. Apakah mereka akan menghalanginnya? Tholhah berkata; “Tidak .” Istri bertanya; “Bagaimana kalau terjadi dengan anakmu?” Mendengar ucapan itu, beliau marah sembari berkata; “Kamu tinggalkan aku hingga dirimu kesusahan. Baru setelah itu kamu beritahu mengenai anakku.” Kemudian beliau bangkit hendak pergi hingga akhirnya Rasulullah datang dan memberitahu apa yang terjadi. Rasulullah berdo’a: “Semoga kalian berdua diberi keberkahan (mendapatkan anak lagi)pada malam ini.”
Pada waktu Rasulullah melakukan haji wada’ (perpisahan) dan selesai dicukur, Rasulullah memberi setengah rambutnya kepadanya. Dan sisinya diberikan kepada para sahabat yang lain. Beliaulah yang mengali kuburan untuk Rasulullah ketika wafat. Setelah wafatnya Rasulullah, beliau melakukan puasa Daun (sehari puasa sehari berbuka). Menurut beberapa riwayat, beliau tidak pernah tidak puasa kecuali sakit dan dalam perjalanan.
Selama hidup berjuang bersama Rasulullah, beliau telah meriwayatkan kurang lebih dua puluh lima hadits. Diantara riwayatnya itu; bahwa Rasulullah berkorban dengan dua kambing besar. Satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Satu kambing untuk orang beriman dan percaya dari umatku.
Pada tahun 34 Hijriah beliau wafat, berumur tujuh puluh tahun. Beliau wafat di laut di suatu peperangan pada masa kekhalifahan Utsmann bin ‘Affan. Waktu itu tidak ditemukan tempat untuk mengkuburkannya. Selama tujuh hari mayatnya belum dikuburkan. Tapi anehnya mayat itu tidak berubah. Akhirnya dibawa ke Madinah dan dikuburkan di sana. Utsman ikut dalam sholat mayit.

Nu’man bun Muqrin

Nama sebenarnya Nu’man bun Muqrin. Biasa dipanggil Abu ‘Amru. Beliau mempunyai sepuluh orang saudara. Semuanya masuk Islam. Pada waktu penaklukan Mekkah, beliau memegang bendera perang yang berhias.
Pernah diutus Sa’ad bin Abu Waqos untuk berperang melawan al-Harmazan, raja Persia. Beliaupun bergegas menuju ke Kuffah, lalu bergerak menuju al-Ahwaz. Raja Persia dapat dikalahkan. Setelah itu beliau pergi ke Tastar untuk mentaklukan daerah ini. Tastar pun dapat ditaklukan. Akhirnya beliau balik ke Madinah setelah mendengar kabar gembira tentang penaklukan Qodisiah.
Suatu hari kholifah Umar bin Khottob masuk masjid. Terlihat Nu’man sedang berada di dalam masjid. Umar kemudian duduk di sebelahnya hingga beliau selesai sholat. Umar berkata; “Sebetulnya saya ingin menyuruhmu untuk…” Dengan cepat beliau menjawab keinginannya; “Bukan untuk mengupulkan zakat, tapi untuk berperang kan?” Umar berkata; “Iya, kamu berperang.” Waktu itu terdengar kabar bahwa penduduk Asbahan, Hamdan, Ray, Azarbaijan dan Nahawan telah berkumpul untuk melakukan serangan. Maka umar pun mempercayakan beliau untuk memimpin peperangan itu sehingga rasa gelisah dan cemasa itu hilang.
Setelah melakukan persiapan yang matang, beliau keluar menuju Kuffah untuk menyerang penduduk Asbahan. Perang antara kelompok beliau dengan penduduk Asbahan pun berlangsung. Penduduk Asbahan dapat dikalahkan. Setelah itu beliau pergi menuju Nahawan. Sesampainya di sana, beliau berdo’a; “Ya Allah, berilah Nu’man kesempatan untuk melihat kemenangan umat Islam. Dan menangkanlah mereka.” Do’anya itu diamini oleh umat Islam. Setelah itu beliau berkata kepada umat Islam; “Jika aku pukul bendera itu tiga kali, maka hitungan ketiga kalian menyerang.” Setelah itu beliau pukulkan bendera itu tiga kali. Umat Islam mulai menyerang. Hingg akhirnya penduduk Nahawan dapat ditaklukan. Dalam perang ini beliau menghembuskan nafas terakhir sebagai syahid. Perang ini terjadi pada tahun 21 Hijriah. Do’a beliau dikabulkan oleh Allah.
Mengenai pribadinya, Ibn Mas’ud berkata; “Sesungguhnya iman itu mempunyai rumah dan kemunafikan juga mempunyai rumah. Diantara rumah-rumah iman itu adalah rumahnya Ibn Muqorrin.” Selama hidup berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan ajaran Islam, beliau telah meriwayatkan kurang lebih 6 hadits. Diantara riwayat haditsnya itu; dari Rasulullah, beliau berkata; “Saya menyaksikan bahwa Rasulullah jika tidak berperang pada awal siang, beliau mengakhirkan perang itu hingga matahari tergelincir, angin berhembus dan turunlah kemenangan.”(HR.Abu Daud, Tirmidhi)

Tsabit bin Qois

Nama lengkapnya Tsabit bin Qois bin Syamas al-Khozrojy al-Anshory. Biasa dipanggil Abu Muhammad. Beliau adalah ‘juru bicara’ ulung kaum Anshor sebelum Islam, dan setelah Islam beliau adalah oratornya Rasulullah.
Pada waktu anak pertamanya lahir, beliau bawa anaknya ke Rasulullah. Oleh Rasulullah anaknya itu diajari makan dengan kurma basah dan diberi nama Muhammad. Beliau mempunyai tiga orang anak. Semua anaknya meninggal di medan perang. Beliau pernah ikut dalam perang Uhud bersama Rasulullah.
Diceritakan bahwa biasanya beliau duduk harus dekat Rasulullah sehingga telingga bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Rasulullah. Sebab beliau adalah juru bicara Rasulullah. Suatu hari beliau datang terlambat dalam suatu majlis yang dihadiri Rasulullah. Beliau berusaha lewat dan jalan di kerumunan orang. Kadang-kadang beliau berkata; “tolong kasih jalan, minggir.” Seorang laki-laki berkata padanya; “Kamu udah dapat tempat duduk, duduklah.” Setelah itu beliau duduk sambil marah-marah dan mengumpat orang tadi. “Siapa kamu ini” tanya beliau. Oarnag itu menjawab; “Saya, si fulan.” Beliau berkata; “Ibn fulanah (anak dari ibu…).” Dalam tradisi jahiliyah menyebut nama ibunya adalah suatu perkara yang aib dan hina karena secera tidak langsung itu adalah hinaan. Orang tadi menundukkan kepalanya karena malu. Dari sinilah turun firman Allah; “Wahai orang-orang beriman, jangan lah suatu kaum menghina kaum lainnya, bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik. Begitu jangan lah wanita menghina wanita lain, boleh jadi dia lebih baik dari wanita yang menghina….(QS.al-Hujarot:11).
Suatu hari salah satu istrinya, bernama Habibah binti Sahal datang kepada Rasulullah. Wanita itu datang untuk meminta agar diceraikan dari Tsabit bin Qois. Rasulullah bertanya; “Apakah kamu mau mengembalikan apa-apa yang dia berikan?” wanita itu menjawab; “Wahai Rasulullah, apa yang dia berikan itu adalah milikku. Setelah itu Rasulullah berkata Tsabit; “Kalau begitu, ambi darinya.”
Pada waktu terjadi perang Bani Mushtoliq, beliau menawan Juwairiyah binti al-Harits. Kemudian wanita itu meminta untuk memerdekakan dirinya. Wanita itu pun pergi menemui Rasulullah. Wanita itu memohon Rasulullah untuk menentukan jumlah uang untuk memerdekakan dirinya. Rasulullah bertanya; “Apakah kamu punya sesuatu lebih baik dari itu?” Wanita itu menjawab; “Apa itu?” Rasulullah berkata; “Saya akan memerdekakan kamu dan setelah itu menikah kamu.” Wanita itu menjawab; “Baiklah, Rasulllah.” Rasulullah berkata; “Kamu sudah sudah merdeka.”
Suatu hari Rasulullah datang menjenguk Tsabit yang sedang sakit di rumahnya. Rasullah berdo’a; “Ya Allah, Tuhan semua manusia, berikanlah kesembuhan Tsabit bin Qois dari sakitnya.”
Firman Allah; “Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suaramu melebihi suara Nabi…(QS.al-Hujarot:2) turun di Tsabit bin Qois. Beliau adalah orang yang sangat berat telingganya dan bicara keras. Kalau bicara dengan orang lain, bicaranya keras-keras. Barangkali beliau pernah berbicara dengan Rasulullah dengan suara keras-keras sehingga suara itu menganggu Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat ini. Pada waktu ayat itu diturunkan, Tsabit sedang duduk di jalan sambil menanggis. Kemudian ‘Ashim bin ‘Adwi dari Bani al-‘Ajlan lewat. Dia bertanya padanya; “Apa yang membuat kamu menangis?” Beliau menjawab; “Ayat ini. Saya takut bahwa ayat itu turun (peringatan) untukku.” Ketika Rasulullah mendengar tentang hal itu, Rasulullah bertanya kepada Tsabit; “Apakah kamu ridho hidup terpuji atau terbunuh sebagai seorang syahid kemudian kamu masuk surga?” Beliauu menjawab; “Saya ridho dengan kabar gembira yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Saya tidak akan bicara dengan Rasulullah dengan suara keras.” Setelah itu turun firman Allah: “Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya ketika bicara denga Rasulullah, merekalah oarang-orang yang diuji hatinya oleh Allah agar menjadi takwa, ampunan dan pahala yang besar”(QS.al-Hujarot;2)
Mengenai pribadinya, Rasulullah pernah berkata; “Tsabit adalah laki-laki yang beruntung.” Selama hidup berjuang bersama Rasulullah, beliau ikut dalam perang Uhud. Begitu juga dengan peperangan yang lain. Hanya satu perang Badr yang tidak ikut. Pengorbanannya sunguh luar biasa besarnya!!
Pada waktu perang melawan orang-orang yang murtad (hurub Riddah), beliau selalu berada di barisan depan, membawa bendera kaum al-Anshor dan tidak henti-henti mengayuh pedang ke musuhnya. Begitu juga pada waktu perang Yamamah. Ketika itu beliau melihat serangan dahsyat yang dilancarkan kelompok tentara Musailamah al-Kazzab terhadap umat Islam. Dengan suara keras dan lantang beliau berkata; “Demi Allah, bukan seperti ini kami biasa berperang bersama Rasulullah.” Setelah itu beliau pergi ke suatu tempat yang tidak jauh dan kembali ke tempat asal dengan pakian perang. Dengan suara lantang beliau berteriak; “Ya Allah, saya serahkan perkara ini (lambatnya umat Islam dalam berperang) kepadamu.” Salim budak Abu Khudaifah ikut bergabung dengannya. Salim juga membawa bendara kaum al-Anshor. Keduany membuat lubang yang agak dalam. Kemudian keduanya turun ke lubah sambil berdiri. Pasukan pemanah berdiri dibelakangnya hingga menutup bagian tengahnya. Beginilah cara mereka membuat taktik perang. Setiap musuh datang mendekat, keduanya menyerang dengan pedang. Hingga akhirnya keduanya terbunuh sebagai syahid.
Ketika firman Allah; “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri (QS.an-nisa;36) turun, beliau menutup pintu rumahnya. Duduk sendirian di rumah sambil menangis. Hatinya merasa terenyuh dengan isi firman Allah tersebut. Begitu lama waktu yang dibutuhkan untuk merenung. Hingga akhirnya beliau melaporkan kegundahan hatinya kepada Rasulullah. Di hadapan Rasulullah beliau berkata; “Wahai Rasulullah, saya ini senang dengan pakian dan sandal bagus. Saya takut bahwa kedua hal tersebut termasuk kesombongan dan bangga diri.” Dengan senyum Rasulullah menjawab; “Kamu bukan termasuk golongan itu (yang sombong dan membanggakan diri). Tapi kamu hidup dalam kebaikan dan mati juga dalam kebaikan. Dan Inysa Allah akan masuk surga.” Wajahnya menjadi ceria dan gembira setelah mendegar penjelasan dari Rasulullah.
Beliau mempunyai baju perang yang sangat bagus dan mahal. Setelah gugur dalam pertempuran dengan kelompok Musailamah al-Kazzab, seorang laki-laki dari umat Islam berjalan melewati mayat beliau. laki-laki itu melihat baju perang menempel di mayat beliau. Akhirnya baju perang itu dilucutinya dan diambilnya. Hari besoknya, seorang dari umat Islam bermimpi. Dalam mimpinya orang itu bertanya kepada laki-laki tersebut; “Saya Tsabit bin Qois, apakah kamu tahu saya?” laki-laki itu menjawab; “Iya.” Orang itu berkata; “Saya ingin mewasiatkan sesuatu kepadamu. Maka jangan sekali-kali kamu katakan bahwa ini adalah mimpi kemudian kamu tidak menjalankan wasiat ini. Ketika aku terbunuh kemarin, seorang laki-laki berjalan melewati diriku. Wajahnya begini dan begitu. Tubuhnya begini dan begitu.
Kemudian laki-laki itu mengambil baju perangku dan berjalan menuju ke kemahnya di Camp dari kelompok si sulan. Baju itu diletakkan di bawah pancinya dan di atas panci itu diletakkan rahl (sesuatu yang diletakkan di punggung hewan). Tolong kamu datang ke Kholid bin Walid dan katakan padanya untuk mengutus orang untuk mengambil baju perang itu.
Baju perang itu masih ada di tempatnya. Dan saya wasiatkan sesuatu yang lain. Jangan kamu katakan bahwa ini adalah mimpi tidur hingga kamu tidak menjalankan wasiat ini. Katakan pada Kholid bin Walid sekiranya dia kamu datang menghadap kholifah di Madinah katakan padanya bahwa saya mempunyai hutang dengan si fulan dan jumlahnya sekian. Juga bahwa si fulan dan fulan dari hamba sahanya harus dimerdekakan. Maka lunasi hutangku dan merdekakan dua budak tadi…” Ketika orang itu terbangun dari tidurnya, orang itu langsung pergi menghadap Kholid bin Walid dan menceritakan mimpinya itu. Setelah mendengar penjelasannya, Kholid bin Walid mengutus orang untuk mengambil baju perang itu. Baju perang itu berada persis di tempat yang diceritakan dalam mimpinya. Setelah Kholid balik ke Madinah, Kholid menceritakan kabar Tsabit dan wasiatnya kepada kholifah Umar bin Khottob. Umar pun membolehkan wasiat itu untuk dijalankan.
Dalam sejarah Islam hanya sekali saja diperbolehkan menjalankan wasiat dari orang yang sudah mati. Sebelum dan sesudah Tsabit, wasiat semacam itu tidak dibolehkan.